Đang online: 8  |   Hôm qua: 1725  |   Lượt truy cập: 1622338
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Bảo Hiểm
Văn bản pháp luật về Bảo Hiểm
Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH. Quyết định 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.
17/09/2015 06:09:12

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH từ năm 2013 trở về trước
QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
31/01/2015 01:01:50

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Ngày 15/11/2014 Chính Phủ ban hành Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
17/01/2015 01:01:03

Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 số 58/2014/QH13
Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 số 58/2014/QH13 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016 Sẽ có rất nhiều thay đổi như chế độ nghỉ thai sản cho Nam. Và từ 01/01/2018 thì người lao động ký HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải đóng BHXH bắt buộc, người nước ngoài làm việc tại Việt nam, có giấy phép lao...
15/12/2014 01:12:16