Đang online: 14  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741718
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Khoa Học Công Nghệ
Văn bản pháp luật về Khoa Học Công Nghệ
Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ Ngày ban hành: 12/05/2014 Ngày hiệu lực: 01/07/2014
24/05/2014 09:05:31

Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản
Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước Ngày ban hành: 10/04/2014 Ngày hiệu lực: 01/06/2014
15/05/2014 11:05:15

Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao Ngày ban hành: 07/04/2014 Ngày hiệu lực: 22/05/2014
15/05/2014 11:05:47

Nghị định 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
Nghị định 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Ngày ban hành: 03/04/2014 Ngày hiệu lực: 01/06/2014
15/05/2014 11:05:29

Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Ngày ban hành: 18/02/2014 Ngày hiệu lực: 15/04/2014
15/05/2014 11:05:41

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014
15/05/2014 11:05:16