Đang online: 13  |   Hôm qua: 1854  |   Lượt truy cập: 1743731
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thương mại điện tử | Ecommerce | TMĐT
Thương mại điện tử | Ecommerce | TMĐT
CIRCULAR 47/2014/TT-BCT - REGULATIONS ON MANAGEMENT OF E-COMMERCE WEBSITES | ECOMMERCE
CIRCULAR 47/2014/TT-BCT dated Dec 05, 2014; This Circular takes effect since January 20, 2015. and shall replace the Circular 12/2013/TT-BCT dated June 20, 2013 of the Ministry of Industry and Trade defining procedures of notification, registration and publication of e-commerce website related...
23/08/2018 03:08:44

Thông tư 47/2014/TT-BCT - QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | ECOMMERCE
Thông tư 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 05/12/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương...
23/08/2018 03:08:38

Nghị định 185/2013/NĐ-CP - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙ
Nghị định 185/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 06/2008/NĐ-CP; Nghị định số 112/2010/NĐ-CP; Nghị định số 107/2008/NĐ-CP; Nghị định số 06/2009/NĐ-CP; Nghị định số 76/2010/NĐ-CP; Nghị định số 19/2012/NĐ-CP; Nghị định số 08/2013/NĐ-CP
23/08/2018 03:08:52

DECREE 52/2013/ND-CP ON E-COMMERCE | ECOMMERCE
DECREE 52/2013/ND-CP ON E-COMMERCE date May 16, 2013; This Decree takes effect on July 1, 2013. and replaces the Government’s Decree No. 57/2006/ND-CP of June 9, 2006, on e-commerce.
23/08/2018 03:08:58

Nghị định 52/2013/NĐ-CP - VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | Ecommerce
Nghị định 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. và thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.
23/08/2018 03:08:33

DECREE 57/2006/ND-CP ON E-COMMERCE | ECOMMERCE
Decree 57/2006/ND-CP dated June 09th, 2006 and takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.” All previous regulations on e-transactions in commercial activities and trade-related activities, which are contrary to this Decree, are hereby annulled.
23/08/2018 03:08:49