Đang online: 17  |   Hôm qua: 1854  |   Lượt truy cập: 1743731
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động
Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động | Công Ty Nhân Kiệt

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động | Công Ty Nhân Kiệt

1.    Hiểu thế nào là Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động, là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp sử dụng lực lượng lao động do chính mình tuyển dụng, quản lý, điều hành, nhưng lại thuộc biên chế của đơn vị cung cấp “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động, như vậy, có thể hiểu rằng; các vấn đề thuộc về sử dụng “lực lượng lao động” do Doanh Nghiệp thực hiện, các vấn đề thuộc về “Thủ tục” do đơn vị cung cấp “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động,  thực hiện.

 

Đơn vị cung cấp “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” có thể ủy quyền cho Doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, quản lý, điều hành, đánh giá, quyết định mức lương, thưởng, kỷ luật, phúc lợi và kể cả chi trả lương, chi trả thưởng, chi trả phúc lợi cho “Người Lao Động” trên danh nghĩa của đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Có thể nói, Doanh nghiệp sử dụng “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” có sự chủ động rất cao trong việc sử dụng “lực lượng lao động” đồng thời Đơn vị Nhân Kiệt cung cấp “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” cũng phải là doanh nghiệp có sự hiểu biết rất tốt về các chế định pháp luật về lao động, và các chế định pháp luật về tài chính, kế toán để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật khi cung cấp và sử dụng dịch vụ này.

 

 

2.     Khác hàng nào thường sử  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Độngthông thường không hẳn là vì khách hàng không tuyển được nhân lực, cũng không hẳn là vì không quản lý được nhân lực mà còn có nhiều lý do khác như tiết kiệm chi phí, phân bổ chi phí, phân bổ quỹ lương, quỹ lương khoán, hoặc bị giới hạn về mặt định biên nhân sự, hoặc chưa thể chi trả lương và phúc lợi cho người lao động tại Việt Nam vì chưa có trụ sở tại Việt Nam.   

 

Đối với các Công ty nước ngoài, trước khi gia nhập thị trường Việt Nam thường có giai đoạn tìm hiểu, phân tích, đánh giá thị trường, có thể trong giai đoạn này họ đã có đối tác và muốn thực hiện dịch vụ trực tiếp từ công ty bên ngoài Việt Nam nhưng dùng lao động tại Việt Nam. Khi đó, Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” là giải pháp tối ưu, khi doanh nghiệp cung ứng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” có thể xử lý tất cả các phúc lợi cho Người Lao Động mà đơn vị sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” chưa thể làm được.

 

Đối với các Công ty cung cấp về phần mềm, mà chưa có trụ sở tại Việt Nam, họ có thể cử nhân viên của họ qua Việt Nam thực hiện dịch vụ với khách hàng, cũng có thể thuê freelancer làm việc, đồng thời, họ cũng có thể thuê Nhân Kiệt cung ứng  “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” cho họ để Người Lao Động thực hiện dịch vụ thay cho họ tại Việt Nam, đồng thời qua đó Nhân Kiệt đảm bảo tất cả quyền lợi của Người Lao Động

 

Đối với các tập đoàn Nhà Nước, việc sử dụng “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” thường là vì lý do chí phí và định biên, đồng thời thông qua việc cuang cấp “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” thì Nhân Kiệt cũng cung cấp các tư vấn chính sách trong việc phân bổ chi phí lương, quỹ lương nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Lao Động nhằm tuân thủ các quy định của Nhà Nước.

 

 

 3.  Quy trình đấu thầu khi sử dụng  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Khi một Công ty sử dụng  “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” thường sẽ chia ra làm nhiều loại hình doanh nghiệp mà có các bước chào thầu, đấu thầu khác nhau; (1) đối với các doanh nghiệp chưa có trụ sở tại Việt Nam thì quy trình này thường đơn giản ở mức chào thầu cạnh tranh; (2) đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp, tập đàon lớn thì thường đấu thầu kín, hoặc đấu thầu online; (3) đối với các tập đoàn Nhà Nước thì thường đấu thầu công khai trên công thông tin đấu thầu dauthau.mpi.gov.vnhoặc muasamcong.mpi.gov.vn, trình tự, thủ tục thường là cố định cho tất cả các tập đoàn, thông thường có các bước sau:

 

*  Bước 1: Mời thầu: Để tiến hành mới thầu, bên mời thầu tiến hành các công việc sau:

- Sơ tuyển nhà thầu:

- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

- Thông báo mời thầu:

 

* Bước 2: Dự thầu:  Sau khi có thông báo mời thầu, những nhà thầu quan tâm đến gói thầu hoặc đã ở trong danh sách sơ tuyển sẽ làm thủ tục dự thầu, nhà thầu là những thương nhân có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho gói thầu

 

Hồ sơ dự thầu phải được nộp trực tiếp cho bên mời thầu hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu

Bên mời thầu có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thầu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các câu hỏi của bên dự thầu

 

Khi dự thầu, bên dự thầu có thể phải nộp 1 khoản tiền bảo đảm dự thầu (thể hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoạc bảo lãnh dự thầu) theo yêu cầu của bên mời thầu để đảm bảo hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

 

* Bước 3: Mở thầu: Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu  tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu

 

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai, các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu

 

Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở, các bên dự thầu không được sửa hồ sơ sau khi mở thầu

 

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai . Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích những nội dung cha rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành văn bản

 

* Bước 4: Đánh gá, so sánh hồ sơ dự thầu

 

-  Hồ sơ dự thầu được đánh giá và so sánh theo từng địa chỉ làm căn cứ đánh giá hoàn thiện. Các tiêu chuẩn trên được đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác được ấn định trước khi mở thâu

 

Trong quá trình đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thầu.

 

* Xếp hàng, lựa chọn nhà thầu:

 

Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng, lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu

 

* Thông báo kết quả thầu và ký kết hợp đồng

 

Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu

 

Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng đối với các bên trúng thàu trên cơ sơ sau đây: kết quả đấu thầu; các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu; nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu

 

Các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

 

Nhân Kiệt đã tham gia nhiều gói thầu và tự tin thực hiện tốt các quy định về đấu thầu nhằm đảm bảo dịch vụ “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

 

4.  Trách nhiệm của đơn vị cung cấp  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao ĐộngCông Ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệtbao gồm các nhiệm vụ:

 

- Triển khai dữ liệu nhân sự, mẫu biểu, quy trình quản lý lên phần mềm quản lý chung của Nhân Kit, tạo tài khoản, phân quyền và cung cấp tài khoản cho đối tác cùng quản lý

-  Ký hợp đồng lao động với nhân viên

-  Truyền thông về chính sách chế độ cho người lao động

-  Quản lý hồ sơ nhân viên

-  Quản lý, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu nhân viên

-  Đối soát chấm công, Tính lương, thưởng và phúc lợi với công ty đối tác

-  Chuyển lương, chuyển phiếu lương cho nhân viên, cấp tài khoản cho nhân viên theo dõi.

-  Làm bảng lương tổng hợp

-  Hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

-  Kê khai, quyết toán các thủ tục về thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân (mã số thuế của người lao động, cấp chứng từ nộp thuế, kê khai, hoàn thuế nếu có)

-  Giải đáp các thắc mắc về tiền lương & chính sách

-  Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu

-  Hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng

 

 

5. Lợi ích mà đơn vị cung cấp  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động mang lại

 

Lợi ích khi sử dụng  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  do Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cung cấp

 

Hợp pháp: Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động giúp quý Doanh Nghiệp tuân thủ đúng các quy định của luật lao động.

 

Tiện lợi: Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  làm cho những hoạt động điều hành nhân sự của bạn được linh hoạt và chuyên nghiệp.

 

Kinh tế: Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  giảm được chi phí cố định của bạn cho nhân viên và chuyển đổi chi phí này thành chi phí chịu thuế giá trị gia tăng.

 

Chính xác: Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động   được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp và quy trình tính và kiểm soát chặt chẽ.

 

Bảo mật: Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  hoàn toàn bảo đảm tính bảo mật.

 

Khácbiệt:   Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tư vấn xây dựng quy chế lương và các chính sách đãi ngộ

 

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  giúp Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của Luật lao động và quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu tuyển dụng

 

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  giúp Doanh Nghiệp tiết kiệm thời gian quản lý những công việc, chức năng không quan trọng để tập trung vào phát triển giá trị cốt lõi của doanh nghiệp­

 

 

6.  Quy chế phối hợp giữa đơn vị sử dụng  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động và đơn vị cung cấp  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Quy định rõ được “Quy chế phối hợp” trong từng nghiệp vụ khi cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  là một thế mạnh của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt, khi mà ở đó, tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hợp tác giửa đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ đều đã được của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt mô tả rõ ràng, cụ thể, tỉ mỉ, chi  tiết.

 

Khi thống nhất xong  “Quy chế phối hợp” của Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động thì nhân viên thực hiện hợp đồng của cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ đều hiểu rõ trách nhiệm của mỗi bên, giúp cho việc phối hợp thực hiện nhịp nhàng, và giảm mọi rủi ro về việc quyên hay sót việc.

 

Công việc liên quan tới Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cũng được quản lý trên hệ thống phần mềm của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt và đối tác được truy cập quản lý mọi công việc phát sinh trên hệ thống phần mềm, hệ thống báo cáo được thực hiện trên hệ thống, giúp đối tác cập nhật kịp thời.

 

 

 

7.  Các phát sinh thường gặp trong quá trình cung cấp và sử dụng  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ và sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động sẽ phát sinh các sự việc liên quan tới hoạt động hàng ngày, như vậy, ngoài quy chế phối hợp, trách nhiệm của các bên trong quy chế phối hợp, vẫn có thể có các nghiệp vụ mới chưa được mô tả trong “Quy chế phối hợp” Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động có thể do phát sinh đơn lẻ, không thường xuyên, cũng có thể do đặc thù rất riêng của từng đơn vị

 

-  Với giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trung tâm, và tinh thần phục vụ khách hàng, Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  sẽ tìm giải pháp tối ưu để thực hiện, và bổ sung trong “Quy chế phối hợp” Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động để tiếp tục hoàn thiện.

 

 

8.  Thủ tục và phương thức hợp tác sử dụng Dịch vụ Hợp thức hóa lao động:

 

-  Hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động hoặc hỗ trợ dự án; chăm sóc khách hàng; hỗ trợ kinh doanh; hỗ trợ bán hàng; khảo sát thị trường, hỗ trợ các vần đề về tài chính, thuế … tuỳ theo nhu cầu và đặc thù của từng đơn vị;

 

-  Mức lương và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động do hai bên thoả thuận hoặc do quý Công ty quy định đảm bảo lợi ích tối thiểu theo quy định của Luật tại từng vùng/miền;

 

-  Nhân Kiệt tuyển dụng hoặc nhận người từ Quý Công ty tiến hành đào tạo hội nhập, ký kết hợp đồng lao động, chi trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội và chi trả tất cả các quyền lợi khác cho lao động;

 

-  Quý Công ty hoặc Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  quản lý, điều hành người lao động làm việc theo yêu cầu của mình;

 

-  Thanh quyết toán dựa trên phát sinh thực tế hàng tháng do Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  lập và gởi cho Quý Công ty kiểm tra, xác nhận để Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  làm thủ tục thanh toán và trả lương Nhân viên.

 

-  Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề và pháp lý trong quan hệ lao động;

 

 

9.  Các dịch vụ tương đồng với  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Độngthuộc nhóm dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đang cung cấp

 

-  Ngoài  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động các dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đang cung cấp gổm có: (1)  Dịch vụ Lao Động Thuê Ngoài; (2)  Dịch Vụ Nhân Sự Thuê Ngoài; (3)  Dịch Vụ Lao Động Thuê Ngoài; (4)  Dịch Vụ Phái Cử Lao Động; (5)  Dịch Vụ Phái Cử Nhân Sự; (6)  Dịch Vụ Bên Thứ Ba (3P - three party); (7)  Dịch Vụ BPO (Business Process Outsourcing); (8)  Dịch vụ 3PL (Third Party Logistic); (9)  Dịch vụ Outsourcing; (10)  Dịch vụ gia công bên ngoài; (11) Dịch vụ cho thuê lại lao động;  (12) Dịch vụ cung cấp nhân viên Hành chính; (13) Dịch vụ cung cấp nhân viên chứng từ; (14)  Dịch vụ cung cấp nhân viên quản lý nhà phân phối;(15) Dịch vụ cung cấp nhân viên bán hàng;(16)  Dịch vụ cung cấp nhân viên thống kê; (17)  Dịch vụ cung cấp nhân viên cấp đơn; (18)  Dịch vụ cung cấp nhân viên PG;(19)  Dịch vụ cung cấp nhân viên văn thư;(20) Dịch vụ cung cấp nhân viên chăm sóc đại lý; (21) Dịch vụ cung cấp nhân viên tư vấn tài chính…

 

-  Bên Cạnh đó, Nhân Kiệt còn cung cấp các Dịch vụ khác như: (1) Dịch vụ tính lương; (2) Dịch vụ Dịch vụ Bảo hiểm xã hội;(3) Dịch vụ Giao hàng chặng cuối;(4) Dịch vụ kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân

 

 

10.  Các  đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  trên phạm vi cả nước

 

-  Hiện nay công ty muốn cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động thì phải có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, các công ty cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động hiện khá nhiều, nhưng các công ty Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động trên toàn quốc thì không nhiều.

 

-  Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt hiện cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động trên toàn quốc, Công ty hiện có 14 chi nhánh trải đều ở các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cũng là một trong số rất ít công ty đang cung cấp người lao động thuộc Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cho cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam

 

-  Sơ đồ về Văn Phòng Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt và cung cấp lao động cho Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động trên 63 Tỉnh, Thành tại Việt Nam

 

 

11.  Tại sao lại chọn Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cung cấp   Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đã khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động Mô hình 4P trong Marketing mix (phối thức marketing) bao gồm: Product (sản phẩm hoặc dịch vụ), Price (giá), Place (phân phối, độ phủ), Promotion (xúc tiến, hỗ trợ dịch vụ) được thể hiện rõ nét như sau

 

LOI ICH KHI SU DUNG DICH VU NHAN KIET

 

DICH VU HOP THUC HOA LAO DONG NHAN KIET

QUY MO HOP THUC HOA LAO DONG NHAN KIET

 

LOI ICH SU DUNG DICH VU HOP THUC HOA LAO DONG NHAN KIET

 

 

 

12.  Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đã cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cho các đối tác nào

 

-  Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đã cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cho rất nhiều đối tác trong cả nước

 

KHACH HANG CUNG UNG NHAN LUC NHAN KIET

 

KHACH HANG CUNG UNG NHAN LUC NHAN KIET

 

KHACH HANG CUNG UNG NHAN LUC NHAN KIET

 

 

 

13.  Các Phần Mềm Nhân Kiệt đang sử dụng để phục vụ Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cho các đối tác

 

-  Phần mềm quản lý nhân sự quản lý mọi hoạt động liên quan Người Lao Động. Giúp khách hàng quản lý bất kỳ khi nào;

 

-  Phần mềm kế toán giúp khách hàng nhận được tất cả các thông tin liên quan tới hóa đơn, các đợt thanh toán.

 

-  Phần mềm quản lý nội bộ giúp Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  nắm bắt hoạt động của Người Lao Động tại khách hàng và điều phối kịp thời

 

 

-  Phần mềm quán lý bán hàng, quản lý thị trường giúp quản lý hoạt động bán hàng, trừng bày, tại siêu thị, nhà phân phối và các đại lý

 

-  Liên kết các TTGTVL và Cộng tác viên tại các tỉnh giúp tuyển dụng nhanh chóng, kịp thời số lượng lớn.

 

 

14.  Liên hệ với ai tại Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt để được hỗ trợ tốt nhất về Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  xin giới thiệu đầu mối liên hệ cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động là:

Ms. Thái Anh Trang

Điện thoại: 0901557945

Email:  trangthai@nhankiet.vn 

Hoặc để lại tin nhắn tại bảng dưới đây

 

 

 

 

hO SO NANG LUC NHAN KIET

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!