Online: 20  |   Yesterday: 1854  |   Total: 1743731
vi  en
Văn bản pháp luật về Thuế

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 08/MGT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

       Kính gửi: ……………………………………………..…………………………………………………………….

[01] Họ và tên:................…….………………….……...……….…………………….

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ:..…..............................................................................................................

[04] Số tài khoản ngân hàng: …………......… Mở tại: …....………...………………..

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế:

 .............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

2. Năm đề nghị được giảm thuế:………

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng số tiền bị thiệt hại

[05]

 

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

[06]

 

3

Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

[07]

 

4

Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có)

[08]

 

4. Các tài liệu gửi kèm:

a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế: ..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

b. Các tài liệu khác:......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

....., ngày ……… tháng…… năm………

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!