Online: 18  |   Yesterday: 1854  |   Total: 1743731
vi  en
Văn bản pháp luật về Thuế
Hướng dẫn quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN năm 2020
Theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Người nộp thuế thuộc diện phái quyết toán toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với các tổ chức, 120 ngày đối với cá...
09/01/2021 03:01:23

Cách tính thuế thu nhập cá nhân TNCN từ tiền lương, tiền công
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Theo đó số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính như sau
09/01/2021 02:01:47

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC thì trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) 03 tháng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến – không phải thu nhập vãng lai.
07/03/2019 04:03:53

Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2018
Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 06/3/2019, Tổng cục Thuế tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018. Theo đó, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ, giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018
07/03/2019 04:03:26

Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: - Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được...
30/03/2018 10:03:41

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC, TT 111/2013/TT-BTC
Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: - Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được...
30/03/2018 10:03:26