Đang online: 8  |   Hôm qua: 1761  |   Lượt truy cập: 1656631
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Dịch vụ khu vực Bình Dương
Dịch vụ khu vực Bình Dương

Quy trình đấu thầu khi sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

Đối với các tập đoàn Nhà Nước thì thường đấu thầu công khai trên công thông tin đấu thầu dauthau.mpi.gov.vn hoặc muasamcong.mpi.gov.vn

1.             Quy trình đấu thầu khi sử dụng  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Khi một Công ty sử dụng  “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động” thường sẽ chia ra làm nhiều loại hình doanh nghiệp mà có các bước chào thầu, đấu thầu khác nhau; (1) đối với các doanh nghiệp chưa có trụ sở tại Việt Nam thì quy trình này thường đơn giản ở mức chào thầu cạnh tranh; (2) đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp, tập đàon lớn thì thường đấu thầu kín, hoặc đấu thầu online; (3) đối với các tập đoàn Nhà Nước thì thường đấu thầu công khai trên công thông tin đấu thầu dauthau.mpi.gov.vnhoặc muasamcong.mpi.gov.vn, trình tự, thủ tục thường là cố định cho tất cả các tập đoàn, thông thường có các bước sau:

 

*  Bước 1: Mời thầu: Để tiến hành mới thầu, bên mời thầu tiến hành các công việc sau:

- Sơ tuyển nhà thầu:

- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

- Thông báo mời thầu:

 

* Bước 2: Dự thầu:  Sau khi có thông báo mời thầu, những nhà thầu quan tâm đến gói thầu hoặc đã ở trong danh sách sơ tuyển sẽ làm thủ tục dự thầu, nhà thầu là những thương nhân có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho gói thầu

 

Hồ sơ dự thầu phải được nộp trực tiếp cho bên mời thầu hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu

Bên mời thầu có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thầu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các câu hỏi của bên dự thầu

 

Khi dự thầu, bên dự thầu có thể phải nộp 1 khoản tiền bảo đảm dự thầu (thể hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoạc bảo lãnh dự thầu) theo yêu cầu của bên mời thầu để đảm bảo hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

 

* Bước 3: Mở thầu: Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu  tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu

 

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai, các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu

 

Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở, các bên dự thầu không được sửa hồ sơ sau khi mở thầu

 

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai . Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích những nội dung cha rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành văn bản

 

* Bước 4: Đánh gá, so sánh hồ sơ dự thầu

 

Hồ sơ dự thầu được đánh giá và so sánh theo từng địa chỉ làm căn cứ đánh giá hoàn thiện. Các tiêu chuẩn trên được đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác được ấn định trước khi mở thâu

 

Trong quá trình đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thầu.

 

* Xếp hàng, lựa chọn nhà thầu:

 

Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng, lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu

 

* Thông báo kết quả thầu và ký kết hợp đồng

 

Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu

 

Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng đối với các bên trúng thàu trên cơ sơ sau đây: kết quả đấu thầu; các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu; nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu

 

Các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

 

Nhân Kiệt đã tham gia nhiều gói thầu và tự tin thực hiện tốt các quy định về đấu thầu nhằm đảm bảo dịch vụ “Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

>>> Xem thêm >>> Quy trình lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động 

 

 

 
 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!