Đang online: 15  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741718
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động

PHỤ LỤC III Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

PHỤ LỤC III Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

Mẫu số 01/PLIII

Giy chứng nhận tin ký qu hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu số 02/PLIII

Văn bản rút tiền ký quỹ

Mẫu số 03/PLIII

Quyết định trích tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu số 04/PLIII

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao dộng

Mẫu số 05/PLIII

Đơn đề nghị cấp (gia hạn. cp lại) giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu số 06/PLIII

Đơn dề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu số 07/PLIII

Lý lịch tự thuật

Mẫu số 08/PLIII

Quyết định thu hôi giy phép hoạt động cho thuê lại lao dộng

Mẫu số 09/PLIII

Báo cáo tình hình hoạt dộng cho thuê lại lao dộng

Mẫu số 10/PLIII

Báo cáo tống hợp tình hình hoạt dộng cho thuê lại lao dộng

Mẫu số 11/PLIII

Báo cáo lình hình nhận liên kỷ quỹ kinh doanh hoại dộng cho thuê li lao đng

Mẫu số 12/PLIII

Danh mục mã tnh, thành ph trực thuộc trung ương

 

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!