Đang online: 18  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741718
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

VĂN BẢN THỎA THUẬN LÀM THÊM GIỜ Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

Mẫu biểu Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

Mầu số 01/PL1V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......   ngày........thúng........ năm.......

VĂN BẢN THỎA THUẬN LÀM THÊM GIỜ(I)

-  Thời gian làm thêm: K từ ngày......... đến ngày  tháng .... năm......................................

-  Địa điểm làm thêm: 

-  Lý do làm thêm: 

STT

IIọ tên

Nghề, công việc đang làm

Số giờ làm việc trong ngày (2)

Số giờ làm thêm (trong ngày, tuần ...)

(chữ ký của người lao động

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... , /ngày... tháng ... năm...........

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO DỘNG
HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYÊN

(Ký tên. đóng dấu)

Ghi chứ:

(1)     Mầu này lập khi ký văn bản với nhiều người lao động; trường hợp ký riêng từng người lao động thì điều chinh các thông tin tương ứng.

(2)     Trường hợp đã sử dụng bng chm công và công việc, giờ làm việc không thay đối trong nhiều ngày, nhiu thảng đã ghi trong bảng châm công thì không bắt buộc các cột nảy trong bản thỏa thuận.

thề ghi thỏa thuận riêng theo từng ngày hoặc theo tuần, theo tháng hoặc thỏa thuận kết hợp nhiều nội dung về thời giờ làm thêm.

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!