Đang online: 20  |   Hôm qua: 1815  |   Lượt truy cập: 1707753
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Kèm Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

Mẫu biểu Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Cán cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cừ Nghị định so ./..../ND-CP ngày ...tháng ...năm.... cùa Chính phu ....(ghi theo tên Nghị định cùa Chinh phu quy định chi tiết và hướng dán thi hành vẽ nội dung lao động là người giúp việc gia đình theo khoán 2 Diêu 16Ị cùa Bộ luật Lao dộng).

I.     BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ông/bà:................................................................................

Đại diện cho hộ gia đình gôm (ghi họ tên từng người trong hộ):

Địa chi nơi cư trú:................................................................................

Diện thoại:................................................................................

Sô the Căn cước công dân/CMND/hộ chiên: ........................................................................... câp ngày................................................................................

tại......................................................................

1.     BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐỈNH Ông/bà:     

Dịa chi nơi cư trú:................................................................................

Điện thoại:................................................................................

Sô thê Căn cước công dân/CMND/hộ chiêu:........................................................................... cấp........................................................................ ngày................................................................................

lại..................................

Thông tin liên hệ trong trường hợp khân cấp:................................................................................

Ông/bà:................................................................................

Mối quan hệ với người lao động:................................................................................

Địa chi nơi cư trú:................................................................................

Điện thoại:................................................................................

Hai hên thống nhất kỷ kết họp đồng lao động với những điều khoản sau đáy:

Diều 1. Thòi hạn hợp đồng

- ĩ lợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn...................................................................... tháng.

Ngày bát đầu làm việc: Từ ngày... tháng ... nâm...

Thời gian thử việc (nêu có): từ ngày... ihảng... năm.... đẻn ngày.... tháng ... nãm...

Điều 2. Công việc và địa điếm làm việc

-     Địa điêm làm việc (ghi rò địa chi nơi người lao động thực hiện công việc

giúp việc gia đinh):................................................................................................

-     Công việc phải làm (ghi rõ các công việc người lao động phài thực hiện hang ngày vi dự như: vệ sinh nhà cửa. nấư ăn, giật giũ, chăm sóc tré em....):

Điều 3. Tiền luông, thưởng và các khoan phụ cấp, hố sung khác

-     Mức lương:........................ dông/tháng (hoặc tuân hoặc ngày hoặc giờ),

trong dó chi phí ăn. ớ cũa người lao động (nêu có):....................................................................................... đỏng.

-     Các khoản phụ cắp. bồ sung (nếu cỏ):   

-     Hình thức trà lương (tiền mặt/chuyên khoan):   

-     Kỳ hạn trả lương: tiền lương được tra vào ngày/giờ    hằng

thảng/tuần/ngày.

-    Khoản liền bằng mức dóng bảo hiếm y tế, bâo hiểm xà hội thuộc trách nhiệm của người sứ dụng lao động tra cho người lao động cùng kỳ trá lương:          đồng.

-     Chế độ nâng lương (ghi rõ thời gian, điều kiện và các trường hợp được

nâng lương nếu có):................................................................................................

-     Thưởng (ghi rõ điêu kiện và các trường hi.jp dược thương, mức thương

nếu cỏ):................................................................................................

-     Tiên tâu xe vẽ nơi cư trú của người lao động (ghi rỏ các trường hợp dược

hồ trợ tiên tàu xe vê nơi cư trú, mửc hồ trự):................................................................................................

-     Hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có)           

Điều 4. Thời giờ làm việc, thòi giò’ nghỉ ngoi

-     Thời giờ làm việc:   

-     Thời giờ người lao dộng dược nghi liên tục trong ngày:   

-     Ngày nghỉ hăng tuân:   

-     Ngày nghi hãng năm:   

-     Ngày nghi lề, lết:   

Điều 5. Điều kiện làm việc

-     Trang bị bão hộ lao động (nểu có):   

-     Chồ ăn, ơ cua người lao động (đoi với người lao động sòng tại gia dinh

người sử dụng lao động)................................................................................................

-     Các điều kiện khác:   

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1.    Quyên cúa người lao dộng:

-     về thanh toán tiền lương, các khoăn phụ cấp. bô sung khác; thưởng; tiên

tàu xe về nơi cư trú theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động:................................................................................................

-     về nghi ngơi: hồ trợ học nghề, học văn hỏa theo thỏa thuận trong họp

dồng lao dộng:................................................................................................

-     về bo trí chỗ ăn, ở; trang bị bao hộ lao dộng; bôi thường thiệt hại theo

thoa thuận trong hợp đồng lao động:................................................................................................

2.     Nghĩa vụ cua người lao dộng:

-     Ve hoàn thành công việc theo hợp dồng lao dộng:   

-     về thực hiện đủng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, dồ dùng

và phòng chống cháy nỏ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, khu dân cư nơi cư trú:........................................................................................

-     về bồi thường cho người sư dụng lao dộng nếu làm mất. hư hỏng tài sàn

trong gia dinh người sử dụng lao động theo quy định cùa pháp luặt và thỏa thuận giữa hai bên:........................................................................................

-     về cung cấp tài liệu hợp pháp cho người sư dụng lao động đỏ dăng ký

tạm trú (dôi với người lao động sông cùng người sử dụng lao động nếu thuộc dôi tượng phái đàng ký tạm trú):........................................................................................

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người sứ dụng lao động

ĩ. Quyền của người sừ dụng lao động:

-     Ve quan lý, điều hành người lao dộng thực hiện các công việc theo thỏa

thuận trong hợp đong lao dộng:................................................................................................

-     về bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm mất, hư hỏng tâi sàn

trong gia đình người sử dụng lao dộng theo quy định cùa pháp luật và thỏa thuận giửa hai bẽn:........................................................................................

2.     Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

-     Vê thanh toán dầy đu. đúng thời hạn tiền lương và cảc chẻ độ, quyền lợi

khác cùa người lao động theo thỏa thuận trong hợp dong:................................................................................................

-     về bố trí chỗ ân, ờ cho người lao động (đối với người lao dộng sống

cùng người sừ dụng lao động):................................................................................................

-     về đăng ký tạm trú cho người lao động (dổi với người lao dộng sống

cùng người sừ dụng lao dộng thuộc đoi lượng phai đăng ký tạm trú):................................................................................................

-     Vê tạo điêu kiện cho người lao động học nghe, học văn hỏa:   

Diều 8. Kỷ luật lao động

- Các trường hựp người sứ dụng lao dộng dược áp dụng hình thức khiên trách:

-     Các trường hợp người sử dụng lao động được ảp dụng hình thức sa thải:

Điều 9. Bồi thường thiệt hại (nếu có)

-     Các trường hợp người lao dộng phải bồi thường thiệt hại cho người sử

dụng lao động:................................................................................................

-     Các trường hợp người sư dụng lao động phai bôi thường thiệt hại cho

người lao dộng:................................................................................................

Điều 10. Thỏa thuận khác (nếu có)

Diều 11. Diều khoán thi hành

Hợp đồng này được lập thành 02 bàn cỏ giá trị như nhau, mồi bén giừ 01 bàn và có hiệu lực từ ngày................................................ tháng............. năm................................................

NGƯỜI LAO DỘNG                 NGƯỜI sử DƯNG LAO ĐỘNG

(BÊN B)                                                (BỀN A)

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (dối vói người lao động dưới 18 tuổi)

-     Họ tên:   

-     Địa chi nơi cư trú:   

-     Điện thoại (nếu cỏ):   

-     Số thẻ Căn cước công dân/CMND/HỘ chiếu:    cấp ngày    tại.......................................................................

-     Ký tên:

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có):

-     Họ tên:   

-     Số thè Cản cước công dân/CMND/HỘ chiếu:    cấp    ngây    lại.......................................................................

-Dịa chi nơi cư trú:................................................................................

-     Số điện thoại (nếu có):   

-     Ký lên:

 

Mẩu số 02/PLV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập - Tự do - llạnh phúc

THÔNG BÁO

V việc sứ dụng lao động là người giúp việc gia đình

Kinh gửi Uy ban nhân dân xẫ/phường/thị trấn:................

Họ tên:............................. ,.. Giới tinh:......... Quốc................................................. lịch:..

Sô thè Cãn cước công dân/CMND/HỘ chiếu:.... câp ngày.................................................................................. lại..........................................................................................

Địa chì nơi cư trú:................................................................................................

Dịa chi nơi ờ hiện tại:................................................................................................

Thông báo với ủy ban nhân dân (xă/phường/thị trấn)..................................................................................... về

việc sử dụng lao động là người giúp việc gia dinh như sau:

1.    Người lao dộng:

-     Họ tên:                 

-     Ngày sinh:................................ giới   lính:                 

-     Sô thẻ Căn cước cỏng dân/CMND/HỘ chiêu:                  ngày cấp.......................................................... , nơi cap     

-     Địa chì nơi cư trú:                 

-     Địa chì nơi ờ hiện lại:                 

2.     Người dại diện iheo pháp luật của người lao động (nếu có):

-     Họ tên:                 

-     Số the Càn cước công dân/CMND/1 lộ chiếu:                  cấp ngày                  lại........................................................................

-     Địa chi nơi ở hiện tại:                 

3.     Dịa điếm làm việc:                  

4.     Công việc chính theo hợp đồng lao động:                  

5.      Thời hạn hợp đông lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn     tháng.

6.     Thời diêm bai dâu thực hiện hợp đồng lao động: lừ ngày       tháng                  

năm...

7.     Chỗ ớ cúa người lao động trong thời gian thực hiện hợp dồng lao động:                  

8.     Các nội dung khác, nếu cỏ:                  

.......... ngày...... tháng.....nam...........

Người tlìõng báo

(Kỷ, họ tên)

Mẩu sổ 03/PLV

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia dinh

Kính gửi ủy ban nhấn dân xă/phường/thị trân:................................................................................................

Họ tén:................................................................................................

Số thè Căn cước còng dân/CMND/HỘ chiếu:.......................................................................................... cấp........................................................................................ ngày............................................................................................ tại................................................................................................

Địa chi nơi cư trú:................................................................................................

Thông báo với ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động đoi với ông/bà................................................................................... theo.............................................................. thông báo vê việc

sử dụng lao dộng là người giúp việc gia dinh ngày ... tháng ... năm...

Thời diêm châm dứt hợp dông lao dộng: Từ ngày....................................................................................... tháng......................................................................................... năm................................................................................................

Lý do châm dirt hợp đông lao động:................................................................................................

.......... , ngày tháng.....năm

Nguôi thông báo

(Kỳ, hụ tên)

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!